Rakennuksien ylläpito

Aika ja rasituksien muuttuminen

Yksittäisten rakennusosien ikääntyminen ja rasitusten muuttuminen lisäävät riskiä erityisesti pitkällä aikavälillä vaurioiden syntymiseen. 

Rakennuksen ylläpito edellyttää ajoittain rakennusosien kunnon tarkastelua ja rakennusosiin kohdistuvien rasitusten vaikutusten seuraamista.
 

Korjaukset ja huoltotoimenpiteet

Korjausten ja huoltotoimenpiteiden tekeminen ei ole aina itsessään selvää: 

Väärin valitut materiaalivalinnat ja väärin toteutetut rakenteet voivat aiheuttaa heikennyksen rakennusosan toimintaan.
 

Kuntotarkastus ja kuntoarvio

Käsitteet kuntotarkastus ja kuntoarvio ovat vakiintuneita nimikkeitä rakennusalalla; kuntotarkastus -nimikettä käytetään yleisesti asuinrakennuksen kunnon tarkastelussa ja kuntoarvio -nimikettä isojen kiinteistöjen, kuten rivi- ja kerrostalojen kunnon tarkastelussa.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimus on rakennusosalle ja/tai sisäympäristölle kohdennettu tarkempi tutkimus, joka usein toteutetaan kuntotarkastuksessa tai kuntoarviossa tehtyjen havaintojen perusteella.

Rakennuksien paloturvallisuus

Puutteet palo-osastoinnissa voivat johtaa palotilanteessa palon odottamattoman nopeaan leviämiseen erityisesti rivitalojen ullakko-onteloissa.
 

Rakenteellinen heikkous

Rakentamisessa on ollut ominaista käyttää erilaisia rakenteita ja rakennusmateriaaleja aikakausittain. 

Erityisesti sotien jälkeisenä aikana alettiin ottaa käyttöön uusia rakenteita ja rakennusmateriaaleja, joiden toimivuudesta ei ollut pitkäaikaista kokemusta, 

Tämä on osaltaan johtanut vaurioiden syntymiseen jälkeenpäin materiaalien vanhentuessa ja rasitusten muuttuessa.
 

Kosteusvaurio

Rakenneosan altistuessa pitkäaikaisesti kosteudelle ja tuuletuksen puutteelle, riski rakennusmateriaalin kosteusvaurioitumiselle lisääntyy.

Rakenneosan kosteusvaurioituminen aiheuttaa muutoksen rakennusosan olosuhteissa, joka voi ilmetä materiaalista riippuen mm. rapautumisena, lujuuden heikentymisenä ja mikrobivaurioitumisena. 

Radonkaasu

Korkea ja pitkäaikainen sisäilman radonpitoisuus altistaa tutkimusten mukaan keuhkosyövälle. Sisäilman radonpitoisuus määritetään keskiarvona ajanjaksolla 1.9-31.5 tehdystä mittauksesta. Sisäilman radonpitoisuutta vähennetään radonkorjauksilla (useita erilaisia vaihtoehtoja) ja mahdollisen olemassaolevan radontuuletusjärjestelmän tehostuksella.

Aiheesta lisää: www.stuk.fi
 

Kantavien rakenteiden tarkastelu

Pitkäjänteisissä ja suuresti kuormitetuissa kantavissa rakenteissa saattaa esiintyä heikkouksia ja ikääntymisen aiheuttamia vaurioita. 

Liimapuurakenteissa voi esiintyä pakkovoimien aiheuttamia vaurioita, jotka ilmenevät halkeamina.. 

Puristettujen rakennusosien, kuten kattorakenteiden sivuttaistuentojen osalla voi olla heikkouksia, jotka ilmenevät esim. tiilikatteen mutkitteluna. 

Betonirakenteissa näkyviä vaurioita voi aiheutua mm. raudoitteen korroosion takia sekä kuormituskestävyyden ylittyessä (leikkaus-, taivutus- ja puristuskestävyys). 

Kaikki oikeudet pidätetään 2020
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!